سفارش تبلیغ
صبا

عبور

صفحه خانگی پارسی یار درباره

هوالغفور

    نظر

بسم الله الرحمن الرحیم

خدایا شکرت برای هر لحظه و هر ثانیه
خدایا چرا من اینقدر دیر فهمیدم تو زندگی به جای غصه خوردن واسه مشکلات ریز و درشت . برای داشتن آرزوهای محال و غیر محال . واسه داشتن دل آروم و مطمئن و .....
باید می میومدم در خونه ی خودت !
چرا اینقدر دیر فهمیدم که گره های زندگی به دست خودم درست می شن ...... با این حال وقتی پیش تو بیام همه گره هامو بار می کنی !

خدایا چرا اینقدر دیر فهمیدم تو زندگی هیچکی اندازه ی تو منو دوست نداره . هیچکی اندازه ی تو خیر و صلاح منو نمی دونه .... هیچکی اندازه ی تو خیر و صلاح منو نمی خواد !!!

چرا من اینقدر احمق بودم و این همه نشانه رو نمی دیدم .
خدایا . خدای حوب . خدای مهربون . خدای عشق . خدای بی نهایت ....
چند وقت هست که روی خوش زندگی رو به من نشون دادی ...
بعد از چند سال استرس پیاپی خواب راحت و شیرین رو تجربه می کنم .

خدای مهربانم تو لطیف و بزرگی بی نهایتی و بخشندگی تو چیزی از کرم و بزرگی ات کم نمی کند .
خدایا ........................ این روز و شبها را از من نگیر
خدایا .........................لذت با تو بودم را از من نگیر
خدایا ........................ در تمام لحظه های زندگی راهنما یم باش و من رو از شر شیطان و نفس م محافظت کن .

 

خدایا شکرت هزاران هزار بار برای هر دقیقه هر ثانیه برای هر لحظه برای هر نفسی که می کشم .

خدایا این نفس ها را با یاد مدام خودت گره بزن
آمین